ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

prstynek.com

(dále jen „Provozovatel“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Zásady zpracování osobních údajů ve službě prstynek.com (dále jen „Zásady“ a „prstynek.com“) vysvětlují způsob, jakým shromažďujeme a nakládáme s osobní údaji v souvislosti s prstynek.com. Tyto Zásady doplňují zásady zpracování osobních údajů dostupné na www.prstynek.com, které popisují nakládání s osobními údaji při jiném používání portálu prstynek.com (dále jen „Portál“).
  2. Podle těchto Zásad jsou zpracovávány osobní údaje v podobě jakékoli informace, na jejímž základě je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu nebo informace, která se k takové identifikované osobě přímo vztahuje. Údaje zpracovávané Provozovatelem podle těchto Zásad mohou zahrnovat i jiné informace (např. anonymizované), které nejsou osobními údaji.
  3. Před zapojením eshopů a zboží do služby prstynek.com si, prosím, tyto Zásady důkladně prostudujete.
 2. SPRÁVCE A ZPRACOVATEL

  1. Správcem osobních údajů je partner Provozovatele, který na Portál přidal svůj eshop a využívá prstynek.com (dále jen „Partner“). Partner pověřuje Provozovatele zpracováním osobních údajů v požadovaném rozsahu jako zpracovatele. Zpracování ze strany Provozovatele zpravidla zahrnuje i sběr osobních údajů.
 3. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Údaje poskytnuté zákazníky Partnerovi. Pro účely prstynek.com zpracováváme údaje dobrovolně poskytnuté přímo zákazníky Partnerů, kteří učiní v eshopu Partnera objednávku jakéhokoli zboží. Tyto údaje jsou nám poskytovány k dalšímu zpracování, vytvoření a zaslání formuláře k vyplnění hodnocení pro prstynek.com.
  2. Údaje poskytnuté Partnerem. K údajům poskytnutým zákazníky jsou Partnerem předány informace o učiněné objednávce v rozsahu kategorie a ceny zboží, ID objednávky nebo zboží.
  3. Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují:
   • emailové adresy zákazníků a IP adresu jejich zařízení;
   • informace o zboží zakoupeném zákazníky, včetně ID tohoto zboží a objednávky; a
   • obsah hodnocení, který se zákazníci rozhodnou uveřejnit, případně další komunikaci se zákazníky ohledně prstynek.com.
  4. Souhrnné analýzy a statistiky. Údaje poskytnuté zákazníky Partnera využíváme pro tvorbu analýz a statistik na jejichž základě jsou, k jednotlivým eshopům a zboží přiřazována souhrnná hodnocení. Tyto analýzy, statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
  5. Provozovatel nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 4. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Pro provoz služby prstynek.com, ve které jsou od zákazníků získávána hodnocení jednotlivých eshopů dostupných z Portálu a jednotlivých zakoupených produktů. Ke zpracování osobních údajů dochází za účelem získání hodnocení i jeho zveřejnění na Portálu a dalšího šíření prostřednictvím online platforem a propagačních materiálů Provozovatele a na sociálních sítích. Služba prstynek.com zahrnuje i zpracování souhrnných statistik eshopu Partnera nebo produktů, které nabízí, získaných od všech zákazníků. Tyto výstupy jsou již anonymní a neobsahují osobní údaje. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. V případě jeho neudělení můžete Portál nadále plně využívat.
  2. Pro řešení stížností a dalších požadavků zákazníků mohou být zpracovávány údaje poskytnuté zákazníky i doplňující informace poskytnuté Partnerem. V takovém případě dochází ke zpracování osobních údajů, pokud není založeno přímo na Vašem souhlasu, na základě Vašeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu Partnera na řešení příslušného požadavku.
 5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete provedením příslušné volby v průběhu procesu vytvoření objednávky v eshopu Partnera, a to v pop-up okně, které se pro tyto účely zobrazuje, nebo provedením jiné podobné volby. Souhlas se uděluje vždy ohledně hodnocení jednotlivé objednávky, kterou v eshopu Partnera vytvoříte, a není využíván pro žádné další objednávky.
  2. Souhlas lze kdykoli odvolat emailem adresovaným prstynek.com.
  3. Souhlas lze také odvolat přímo u Partnera, který provozuje příslušný eshop. V takovém případě dochází k odvolání souhlasu způsobem, který Partner umožňuje.
 6. KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

  1. K osobním údajům má jako správce přístup vždy Partner provozující konkrétní eshop, v němž jste nakoupili zboží. Dále mají k obsahu hodnocení přístup další uživatelé Portálu, kde je uveřejněn.
  2. Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovány ze strany Provozovatele a jeho pracovníků. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Provozovatelem.
  3. Údaje mohou být rovněž předány příslušným úřadům a jiným oprávněným osobám, pokud je tak vyžadováno právními předpisy, nebo závazným rozhodnutím soudů a jiných příslušných orgánů.
  4. Vezměte, prosím, na vědomí, že Provozovatel je schopen garantovat dodržování těchto Zásad pouze ze své strany. Zpracování osobních údajů ze strany Partnera jako správce, nebo jiných osob, které Partner do zpracování zapojí, se řídí jejich vlastními pravidly, jejichž podobu nejsme schopni ovlivnit.
 7. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné. Pokud odpadne důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, vymažeme je, nebo uchováme jakékoli informace (typicky obsah hodnocení) pouze tak, aby z nich nebylo možné zjistit Vaši totožnost.
  2. Ke zpracování osobních údajů pro účely provozu služby prstynek.com dochází obecně po dobu trvání souhlasu uděleného podle těchto Zásad. IP adresa je uchovávána do vytvoření formuláře hodnocení a následně mazána zpravidla do 24 hodin. E-mailová adresa je uchovávána pouze do okamžiku zaslání formuláře hodnocení, následně dochází k jejímu zašifrování. V šifrované podobě je emailová adresa uchovávána maximálně po dobu [2 měsíců]. Údaje, kterými lze identifikovat objednávku a zakoupené zboží jsou uchovávány pro vyhodnocení zkušeností zákazníků po dobu, kterou stanoví Partner.
  3. Ke zpracování osobních údajů pro účely vyřizování stížností a požadavků dochází po dobu jejich řešení, zpravidla maximálně po dobu 6 měsíců, ledaže v konkrétním případě má Provozovatel nebo Partner právo, nebo povinnost, data uchovávat déle (např. pro ochranu svých práv).
  4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedené doby provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Provozovatele vztahují, případně z jiného důvodu v souladu s právními předpisy, včetně ochrany oprávněných zájmů na straně Provozovatele nebo Partnera.
 8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli uplatnit svá práva. Jakékoli požadavky, které uplatníte, budou nejprve sděleny Partnerovi, který může vydat pokyn, jakým způsobem postupovat.
  2. Konkrétně můžete uplatnit následující práva:
   1. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo, aby Vám bylo sděleno, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány a další informace o nakládání s těmito údaji. Také můžete požadovat poskytnutí kopie Vašich osobních údajů.
   2. Právo na opravu osobních údajů. Pokud zjistíte jakékoli nepřesnosti u zpracovávaných osobních údajů, máte právo na provedení potřebné opravy nebo doplnění.
   3. Právo na výmaz osobních údajů. Při splnění zákonných podmínek máte právo na výmaz osobních údajů. Osobní údaje jsou mazány v momentě, kdy již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány. Osobní údaje jsou mazány také tehdy pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním. Vezměte, prosím, na vědomí, že vždy dojde nejprve k posouzení, jestli likvidaci údajů nebrání jakákoli zákonná překážka, nebo zda není další zpracování osobních údajů nutné z jiného důvodu včetně ochrany oprávněných zájmů na straně Provozovatele nebo Partnera.
   4. Právo na omezené zpracování osobních údajů. K omezení zpracování se přistupuje v momentě, kdy popíráte jejich přesnost, zpracování probíhá bez řádného zákonného důvodu nebo není potřeba pro stanovený účel. Omezení zpracování osobních údajů je zpravidla dočasné a trvá do doby, než jsou ověřeny podmínky pro jejich další zpracování nebo výmaz.
   5. Právo na přenositelnost. Přenesení osobních údajů můžete požadovat ohledně osobních údajů, které jste sami poskytli a které jsou automatizovaně zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Při uplatnění tohoto práva předáme osobní údaje v běžně používaném formátu.
   6. Právo vznést námitku nebo odvolat souhlas. Pokud ke zpracování osobních údajů dochází na základě oprávněných zájmů, máte možnost vznést proti takovému zpracování námitku. Následně dojde k ukončení zpracování osobních údajů, ledaže v konkrétním případě existuje právo, nebo povinnost, data uchovávat déle.
   7. Kdykoli máte také možnost obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že byla porušena práva na ochranu osobních údajů.
 9. BEZPEČNOST

  1. Provozovatel dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
  2. Osobní údaje jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto Zásadách, a to pouze v nezbytném rozsahu.
 10. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

  1. Provozovatel zpracovává osobní údaje primárně v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. K případnému předání osobních údajů do zahraničí dochází, pouze při splnění podmínek vyžadované právními předpisy.
 11. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na prstynek.com zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na prstynek.com. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a pohlaví. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například fotografii, aktuální místo pobytu, zájmy uvedené v rámci služby či další údaje.
  2. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte prstynek.com také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu, seznamu přátel na síti Facebook a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
  3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá prstynek.com informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává prstynek.com údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
  4. prstynek.com nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
 12. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Pro nabídku našich produktů a propagaci prstynek.com formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá prstynek.com především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas prstynek.com udělujete v průběhu registrace či zadání vaší emailové adresy, nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na prstynek.com mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
  2. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává prstynek.com při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává prstynek.com statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete na stránce se zásadami používání cookies.
  3. Pro urychlení platebních transakcí můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a dodací adresa. Osobní údaje jsou sdíleny s vydavatelem platební karty pro jednodušší posouzení rizika transakce a urychlení nákupního procesu. Kompletní informace o transakci má pouze vydavatel platební karty. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu posouzení transakce.
 13. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  Uživatelé prstynek.com mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@prstynek.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

  Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete prstynek.com ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete na stránce Zásady používání cookies.

 14. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

  1. Osobní údaje jsou zpracovávány prstynek.com a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s prstynek.com.
  2. prstynek.com jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro prstynek.com pro účely a způsobem, které prstynek.com stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.
 15. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné. Abyste se mohli přihlásit a používat služby prstynek.com, a abychom porozuměli vašim zájmům a mohli pro vás zlepšovat naše produkty. Pokud už nemáme důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.
  2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává prstynek.com po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči. Případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
  3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí prstynek.com pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na prstynek.com vztahují. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.
 16. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na prstynek.com a požadovat:
   • Informace ohledně osobních údajů, které prstynek.com zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo prstynek.com. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
   • Přístup k údajům, které jste poskytli prstynek.com, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám prstynek.com potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
   • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
   • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že prstynek.com zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
   • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již prstynek.com nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek prstynek.com Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
   • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  2. Dále mohou zákazníci prstynek.com vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě prstynek.com neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
 17. BEZPEČNOST

  1. prstynek.com dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). prstynek.com klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
  2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany prstynek.com pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 18. ZMĚNY PRAVIDEL

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění tyto Zásady průběžně měnit zejména za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, zohlednění vývoje právních přepisů nebo obecně uznávané praxe. Z tohoto důvodu doporučujeme průběžně sledovat Portál, kde naleznete vždy aktuální znění Zásad.
 19. ÚČINNOST

  1. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1.11.2021.
prstynek.com provozuje Ing. Kamil Vaniš, MBA; IČO: 74142615 se sídlem na adrese Bezručova 986, 252 63, Roztoky, PSČ 252 63, Česká republika; S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na prstynek.com e-mailem na adresu info@prstynek.com